Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Efektywni w Spinakerze III edycja


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Efektywni w SPINAKERZE- edycja trzecia

Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych.

Opis projektu.

Kierunek pomocy: 5. POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych.

3) Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt o zlecenie realizacji którego ubiega(-ją) się Wnioskodawca (-y): Zadanie 3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawny h, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. 4) Cel projektu: Organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla 120 osób członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Całkowite koszty projektu (w zł) 267 870,00 zł
Wkład własny Wnioskodawcy (-ów) przeznaczony na realizację projektu (w zł) 53 574,00 zł
Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 167826,46

Projekt zakłada przeszkolenie 120 osób- 30 osób to rodzice osób niepełnosprawnych, 10 opiekunowie osób niepełnosprawnych, 80 osób to kadra bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada przeszkolenie tych osób w formie szkoleń, warsztatów i kursów, którzy na co dzień mają do czynienia z osobami o różnych niepełnosprawnościach m.in. schorzeniami narządu ruchu, wzroku ,słuchu, z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym lub głębokim, niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. Celem projektu jest zwiększenia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki i rehabilitacji nad osobami niepełnosprawnymi oraz wiedzy na temat integracji ze środowiskiem lokalnym w celu podniesienie jakości i aktywności życiowej. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ich konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności opiekuńczych, rehabilitacyjnych i integracyjnych oraz pomoc w rozwoju osobistym dla osób niepełnosprawnych, bardzo często dotkniętych wielorakimi sprzężonymi trudnościami zdrowotnymi, u których pogłębia się alienacja, narastają trudności komunikacyjne i spada aktywność życiowa. Bariery architektoniczne, brak dostępu do sprzętu komputerowego ,specjalistycznego oprogramowania, niska wiedza na temat możliwości wykorzystania różnorodnych form terapii wspomagających, rozwój osoby niepełnosprawnej i bardzo często brak profesjonalnej pomocy terapeutów powoduje ograniczenia i utrudnienia w rozwoju społecznym, intelektualnymi osobistym prowadząc do braku samodzielności w relacjach interpersonalnych i i ogólnospołecznych. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu kształcenie i wspomaganie osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawy standardu życia osób niepełnosprawnych oraz nabycie umiejętności terapeutycznych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:
Szkolenia dla kadry:
1.Diagnostyka QEEG w zastosowaniu klinicznym- I/II 2023
2.Stawy skroniowo- żuchwowe - diagnostyka I leczenie II/III 2023
3.Podstawy terapii manualnej III/IV2023
4.Diagnostyka i terapia osób z wadami postawy IV/V 2023
5.Terapia funkcjonalna osób chorych neurologicznie V 2023
6.Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o trening funkcjonalny VI 2023
7.Kinesiotaping - kurs podstawowy VII 2023
8.Neuromobilizacje VIII 2023
9.Terapia ręki IX 2023
10. Terapia Johansena X/ XI 2023

Warsztaty dla rodziców i opiekunów:
1.Sposoby radzenia sobie z osobom niepełnosprawną nisko funkcjonującym społecznie XI 2023
2.Seksualność osób z niepełnosprawnością XII2023
3.Formy terapii poprawiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej X 2023
4.Prawidłowe żywienie osób niepełnosprawnych i jego pozytywny wpływ na wygaszanie zachowań niepożądanych VI 2023
5.Kreatywni rodzice – alternatywne sposoby organizowania czasu wolnego V 2023Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi