Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Szkolenia |


Szkolenie:
„Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.” - stacjonarne
Data: 20.02.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: ngr Ewa Salo-Kłobukowska

Program szkolenia:

1. Diagnozy zakresu rozwoju rozumowania matematycznego.
2. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne.
3. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematyczne i wyciągać wnioski.
4. Planowanie procesu rozwoju myślenia matematycznego u uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi.
5. Opracowanie konspektów, scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.


Szkolenie:
„Eksperyment w edukacji.” - stacjonarne
Data: 15.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr inż. Monika Majorke

Program szkolenia:

1. Nauczanie przez eksperymentowanie.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania metody eksperymentu w pracy z uczniem.
3. Warto eksperymentować! Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych.


Szkolenie:
„Szkiełko i Oko - zajęcia doświadczalne jako strategia racy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.” - stacjonarne
Data: 12.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Alicja Trojanowska

Program szkolenia:

1. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji. Wykorzystanie metodologii prowadzenia eksperymentu chemicznego i fizycznego. Przeprowadzanie eksperymentu w klasie za pomocą ogólnodostępnych środków.
2. Eksperyment w nauce przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie na lekcjach ciekawych eksperymentów przyrodniczych. Kształcenie myślenia naukowego uczniów, umożliwiając im przeprowadzanie doświadczeń.
3. Eksperyment jako narzędzie w edukacji. Umiejętność zachęcenia innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej. Współpraca z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów. Korzystanie z różnych materiałów edukacyjnych.


Szkolenie:
„Indywidualizacja Pracy z uczniem: Plan Daltoński” - stacjonarne
Data: 08.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Pedagogika Planu Daltońskiego, rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.
2. Praca z instrukcją.
3. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację.
4. Konstruowanie zajęć według Planu Daltońskiego.
5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki Planu Daltońskiego w szkole i przedszkolu.


Szkolenie:
„Metody Freineta” - stacjonarne
Data: 05.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Pedagogika Celestyna Freineta – założenia.
2. Rola zabaw rozwijających wyobraźnię, ekspresję i twórcze myślenie oraz sprawność manualną.
3. Fiszki autokorektywne.
4. Inne techniki freinetowskie prowokujące różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijających swobodną ekspresję i pomysłowość ucznia.
5. Opracowanie scenariuszy zajęć.


Szkolenie:
„Indywidualizacja Pracy z uczniem: Pedagogika Gestalt” - stacjonarne
Data: 01.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: Agata Dryszczyk

Program szkolenia:

1. Psychoterapia Gestalt jako zintegrowany model leczenia i rozwoju oparty na koncepcji trzech integralnie powiązanych ze sobą zasad.
2. Fenomenologiczny charakter terapii Gestalt – metodyka uświadamiania.
3. Terapia Gestalt – egzystencjalizm dialogujący, proces kontaktu i wycofania w relacji JA – TY.
4. Konceptualizacja i światopogląd terapii Gestalt – holizm i teoria pola.


Szkolenie:
„Kreatywność, programowanie i mechatronika” - stacjonarne
Data: 24.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Maciej Szczepański

Program szkolenia:

1. Dlaczego warto na lekcji konstruować i eksperymentować, Narzędzia wykorzystywane do nauki programowania, czym są logorytm i program.
2. Omówienie zapisów w nowej podstawie programowej dotyczącej programowania, elementy mechatroniki w kontekście zapisów w nowej podstawie programowej.
3. Projekty uczniowskie z zastosowaniem modułów elektronicznych.
4. Modele STEM i STEAM przykładowe rozwiązania przydatne w szkole.
5. Projekt Aruino pojęcie opensourse, otwarta platforma proramistyczna.


Szkolenie:
„Ocenianie kształtujące Indywidualizacja pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym” - stacjonarne
Data: 13-29.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 120h
Prowadząca: ngr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Przypomnienie zagadnień z etapu I.
2. Narzędzia oceniania kształtującego: informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe.
3. Wprowadzanie Oceniania kształtującego do pracy i włączenie w ten proces uczniów i rodziców.


Szkolenie:
„Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli” - stacjonarne
Data: 03.10 - 28.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 120h
Prowadząca: ngr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Kompetencje kluczowe w zaleceniu Parlamentu Europejskiego, definicje.
2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie.
3. Kompetencje kluczowe a rozwój dziecka.
4. Wpływ kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży na ich sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu i na rynku pracy.
5. Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, ponadprzedmiotowy charakter umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
6. Rola różnych podmiotów środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.
7. Zadania osób wspomagających szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
8. Krajowe strategie promujące kompetencje kluczowe, przewidywane efekty rozwijania kompetencji kluczowych.


Szkolenie:
„Kreatywność, programowanie i mechatronika” - stacjonarne
Data: 30.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 30h
Prowadząca: mgr Anita Bubienko

Program szkolenia:

1. Dlaczego wato na lekcji konstruować i eksperymentować, Narzędzia wykorzystywane do nauki programowania,czym są algorytm i program.
2. Omówienie zapisów w nowej podstawie programowej dotyczące programowania, elementy mechatroniki w kontekście zapisów w nowej podstawie programowej.
3. Projekty uczniowskie z zastosowaniem modułów elektronicznych.
4. Model STEM i/STEAM przykładowe rozwiązania przydatne w szkole.
5. Projekt Arduino Pojecie opensourse, otwarta platforma programistyczna.


Szkolenie:
„Tutoring, mentoring i coaching” - online/stacjonarne
Data: 26-29.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 30h
Prowadząca: mgr Grzegorz Kozłowski

Program szkolenia:

1. Cele, strategie, teorie uczenia się dorosłych.
2. Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna.
3. Metodyka coachingu- na czym polega praca z coachem, rodzaje coachingu.
4. Modele rozmów coachingowych.
5. Coaching edukacyjny.
6. Mentoring i tutoring jako metoda edukacyjna.
7. Założenia w pracy tutora, dialog w tutoringu,
8. Wybrane modele interwencji kryzysowej.
9. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej


Szkolenie:
„Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem” - online
Data: 13.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: dr Anna Strumińska - Doktór

Program szkolenia:

1. Diagnozy zakresu rozwoju rozumowania matematycznego;
2. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne.
3. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematyczne i wyciągać wnioski.
4. Planowanie procesu rozwoju myślenia matematycznego uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi.
5. Opracowanie konspektów / scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.


Szkolenie:
"Rozwijanie kompetencji kluczowych w teorii i praktyce"- online
Data: 15-16.05.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Jolanta Gruchlik

Program szkolenia:
1. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego definicje.
2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie.
3. Kompetencje kluczowe a rozwój dziecka.
4. Komp. kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, ponadprzedmiotowy charakter umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
5. Rola różnych podmiotów środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.
6. Zadania osób wspomagających szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
7. Kraj strategie promujące kompetencje kluczowe; przewidywane efekty rozwijania kompetencji kluczowych.


Szkolenie:
„Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych” - online
Data: 14.05.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: Małgorzata Jagodzińska

Program szkolenia:
1. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, wykorzystuje metodologię prowadzenia eksperymentu chemicznego/fizycznego; przeprowadza eksperymenty w klasie za pomocą ogólnie dostępnych środków.
2. Eksperyment w nauce przedmiotów przyrodniczych, wykorzystuje na lekcjach ciekawe eksperymenty przyrodnicze; kształci myślenie naukowe uczniów, umożliwiając im przeprowadzanie doświadczeń.
3. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, potrafi zachęcić innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej; współpracuje z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów; korzysta z różnych materiałów edukacyjnych.


Szkolenie:
Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów.
Data: 22.02.2020
Czas trwania szkolenia: 9.00- 17.00
Prowadząca:mgr Anita Żytowicz

Program szkolenia:
1. Projekt na lekcji języka obcego
2. Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego
3. Jak uczyć gramatyki komunikatywnie
4. Impulsy zachęcajace do mówienia i pisania na lekcji języka obcego
5. Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?
6. Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?


Szkolenie:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Data: 28-29-30.11.2019 r.

Prowadząca: mgr xxxxx

Program szkolenia:
1. Bezpieczna nauka online. Prezentacja wybranych aplikacji online i zasobów Internetu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Internet na lekcji z tablicą interaktywną. Prezentacja pomysłów na wykorzystanie materiałów z modułu pierwszego podczas pracy w klasie, w tym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
3. Konstrukcja lekcji. Tworzenie szkicu lekcji z wykorzystaniem prezentowanych aplikacji.
4.Bezpieczna i efektywna lekcja z TIK. Prezentacje pomysłów na lekcje; analiza przydatności.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Efektywne Wykorzystanie Nowych Technologii Na Lekcjach
2. TIK na lekcjach
3. TIK


Szkolenie:
Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Program szkolenia:
1. Trendy w nowoczesnej edukacji. Wykorzystanie TIK w kształceniu. Różne modele i metody nauczania. STEM Education.
2. Tworzenie blogu edukacyjnego. Różne możliwości wykorzystania blogów (portfolio, dziennik projektu, narzędzie komunikacji itd.)
3. Wykorzystanie filmów w edukacji. Tworzenie filmu ze zdjęć.
4. Przykłady dobrych praktyk. Wykorzystanie TIK w szkołach w Polsce i na świecie.
5.Możliwości wykorzystania materiałów ze strony Teachers Try Science.
6.Materiały edukacyjne w Internecie. Ich wyszukiwanie i możliwości użycia. Serwisy edukacyjne, które warto znać.
7.Podcasty w edukacji.Tworzenie i publikowanie własnego podcastu.Praca z programem Audacity. Serwis podcastingowy Podomatic.
8.Prezentacje mapy myśli. Tworzenie prezentacji za pomocą aplikacji Prezi.
9.Udostępnianie prezentacji.Osadzanie prezentacji na blogu.
10.Wykorzystanie metod i narzędzi w pracy edukacyjnej.
Materiały do pobrania tutaj:

1. Nz szkolenia