Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Gwarancja równego dostępu do rehabilitacji i informacji dla osób niepełnosprawnych w Spinakerze | etap 2
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tytuł projektu:
„Gwarancja równego dostępu do rehabilitacji i informacji dla osób niepełnosprawnych w Spinakerze- edycja II”

Dofinansowanie: 1 174 276,44 zł
Całkowity koszt projektu: 1 186 137,81 zł

Kierunek pomocy
ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu
Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Nazwa zadania:
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu
Zwiększanie samodzielności120 osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce z wykorzystaniem nowych technologii oraz wdrożenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego, udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.

Termin realizacji projektu:
1 kwietnia 2023- 31 marca 2024

Warunki rekrutacji:
Rekrutacja połączona będzie z promocją projektu. Dokonywana będzie na terenie sześciu województw kujawsko pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego w miesiącu kwietniu. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci. W projekcie weźmie udział nie więcej niż 10 procent ogółu beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, przy weryfikacji tego wskaźnika nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty. O przyjęciu do niego będzie decydowała analiza ankiet wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu dokonania diagnozy potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz oceny stopnia ich chęci uczestnictwa w projekcie, oceny sytuacji materialno - bytowej. W czasie rekrutacji uczestników/czek zostaną zachowane proporcje: minimum 50% kobiet i maksimum 50% mężczyzn. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans, co do stopnia niepełnosprawności. Procedura rekrutacyjna uwzględniać będzie przestrzeganie kwestii ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadził będzie Koordynator projektu. Koordynator projektu zobowiązany będzie do przygotowania i monitorowania kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa, przyjętej w Projekcie oraz IPD dla 30 uczestników projektu. Na potrzeby rekrutacji przygotowany przez koordynatora zostanie regulamin rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Rekrutacji. Przygotowane zostaną przez koordynatora dokumenty niezbędne do złożenia przez opiekunów uczestników lub samych dorosłych uczestników projektu-karta uczestnictwa w projekcie, niezbędne oświadczenia, ankieta rekrutacyjna. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu, zostanie też stworzona lista rezerwowa.
Procedura rekrutacyjna składać się z następujących etapów:
1. przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie – formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, ankieta rekrutacyjna, zaświadczenie o niepełnosprawności,
2. weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych,
3. wybór osób,
4. informowanie Uczestników/czek Projektu o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów, potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę rekrutującą,
5. złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
6. sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu oraz listy rezerwowej
7. założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych Uczestników/czek.
Rekrutację przeprowadzana będzie w miesiącu kwietniu oraz na bieżąco jako rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeb, na zasadzie powszechnej dostępności z uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjmowaniu przy zbyt dużej liczbie chętnych według następujących kryteriów: w pierwszej kolejności:
1 Niepełnosprawność: osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności bez względu na stopień
2 Wykształcenie rodziców opiekunów: podstawowe, gimnazjalne - 15 pkt, zawodowe - 10 pkt, średnie - 8 pkt, wyższe - 5 pkt,
3 Dochód rodziny, brak dochodu - 15 pkt
4 Występowanie dysfunkcji w rodzinie - 15 pkt
5 Korzystanie z pomocy społecznej - 15 pkt
6 Niepełnosprawność rodzica - 5 pkt

Dodatkowe kryteria: Chłopcy( 3-18 r.-50)(19-25-23) i dziewczynki (3-18 r.-41) (19-25-6) osoby z terenów o utrudnionym dostępie do form wsparcia, osoby matek lub ojców samotnie wychowujących, osoby matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą, niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, osoby z rodzin zastępczych, osoby ze wskazaniami z grup defaworyzowanych (wskazania MOPR, Sąd, Kurator Sądowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),osoby z rodzin wielodzietnych (dwoje i więcej),rodzeństwo. Informacje dotyczące rekrutacji a zarazem promocji będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu - ulotek informacyjno-promocyjnych, plakatów, banerów, witryny internetowej, spotu reklamowego. Dodatkowo w ankiecie rekrutacyjnej każdy uczestnik lub jego opiekun będzie musiał oświadczyć czy korzysta z innych form wsparcia dofinansowanych ze środków PFRON, jeśli tak to z jakich, co będzie podstawą do zakwalifikowania go bądź nie w udziału w projekcie.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 120 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat poprzez prowadzenie rehabilitacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w celu przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Odpowiada na problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, a stan ten jest trudno zmienić w sposób konwencjonalny za pomocą standardowych metod. Osoby te poprzez wzrost samodzielności będą potrafiły radzić sobie w codziennym życiu na miarę swoich możliwości. Jest ofertą skierowaną do grupy osób dotkniętych wielorakimi, często sprzężonymi problemami zdrowotnymi, prowadzącymi w efekcie do pogłębiającej się alienacji. Bardzo często osoby te mają problemy w komunikowaniu za pomocą słów, poruszaniu się oraz prawidłowym funkcjonowaniu w życiu. W/w problemy z dużym natężeniem dotyczą dzieci, jak również osób dorosłych. To wszystko powoduje ograniczenia i utrudnienia w rozwoju społecznym i osobistym, prowadząc do braku samodzielności w relacjach interpersonalnych i ogólnospołecznych. Projekt jest ofertą o unikalnym i innowacyjnym charakterze wykorzystując w rehabilitacji zmysły, nowoczesne technologie oraz specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim naturalne metody oraz profesjonalną pomoc terapeutów. Dodatkowo uczestnicy zostaną objęci poradnictwem psychologiczno- społeczno- prawnym, gdzie będą mogli uzyskać informacje od kompetentnych osób na temat przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej. Projekt zakłada zastosowanie różnych form wsparcia pozwalających na rozwój samodzielności i poprawę porozumiewania takich jak: Alpakoterpia, Integracja sensoryczna, Biofeedback, terapię behawioralną, terapię logopedyczną, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikowania (AAC), rehabilitację ruchową PNF, NDT Bobath, dogoterapię, terapię polisensoryczną, fizykoterapię,diagnoza SI terpię neuromodulacji mózgu, terapię Tomatisa Metoda Warnkego, Trening asekuracji na wózku, tlenoterapię i poradnictwo. Formy te mają funkcjonować 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy. Z form terapii będą mogły skorzystać również osoby o utrudnionym dostępie do form wsparcia. Możliwość wsparcia w zakresie poradnictwa przez platformę on- line. Obejmie wsparciem woj. kujawsko- pomorskiego i pomorskiego, mazowieckie, warminsko-mazurskie,podlaskie,zachodnio-pomorskie. Podczas terapii wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt miedzy innymi: iTDCS sprzęt do neuromodulacji mózgu wraz z urządzeniem EEG, fiksator sakadowy, chiroskop do terapii wzrokowej, aparat biofeedback, platforma wibracyjna Galilieo, instrumentarim logopedyczne, sprzęt do integracji sensorycznej, komora hiperbaryczna do tlenoterapiiZapraszamy do zapoznania się z aktualnościami - czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej