Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Poradnia SPINEKER | Diagnoza Gotowości Szkolnej |
Diagnoza gotowości szkolnej:

Gotowość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole obejmująca dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nie znane mu obowiązki ucznia.

Celem diagnozy gotowości szkolnej jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka. Psycholog ocenia m.in. sprawność intelektualną dziecka (mocne i słabsze strony), funkcje poznawcze odpowiedzialne za naukę czytania i pisania oraz emocje i motywację do pracy. Pedagog ocenia m.in. gotowość dziecka do nauki czytania, ocenia również zdolność do wykonywania operacji na liczbach.