Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
SPINAKER dla niepełnosprawnych | o projekcie |

Projekt: "SPINAKER dla niepełnosprawnych"
Nr Projektu: WND-POKL.07.04.00-04-030/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej
Nr i nazwa Działania: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Województwo: kujawsko-pomorskie
Instytucja, do której został złożony wniosek: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Nr konkursu: 1/POKL/7.4/2013
Nazwa projektodawcy: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

Projekt „SPINAKER dla niepełnosprawnych” skierowany jest do 40 niepracujących niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej ,w tym bezrobotni i nieaktywni zawodowo (20 kobiet i 20 mężczyzn) zamieszkałych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim, w tym 21 osób do 30 r.ż., 10 nieaktywnych zawodowo, i 30 bezrobotnych.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2014 r do 31.01.2015 roku.

Partnerem Grudziądzkiego Centrum Edukacji AbAk s.c w realizacji projektu jest Gmina Gruta.
Projekt realizowany będzie w gminach: Grudziądz Miasto, Grudziądz Gmina, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świeciu nad Osą.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych.

W ramach projektu organizowane będą:
Szkolenia zawodowe:
o Kierowca wózków jezdniowych z modułem obsługi magazynu i programów handlowych
o Prawo jazdy kategorii B
o Opiekunka dziecięca
o Przedstawiciel handlowy
Staże:
o 4 miesięczne staże zawodowe w firmach z naszego powiatu
Warsztaty:
o Z aktywnego poszukiwania pracy
o Zajęcia z doradcą zawodowym
o Zajęcia z psychologiem
o Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Dla wszystkich uczestników w/w form wsparcia przewidziane są wypłaty stypendiów i zwroty kosztów dojazdów.
Osoby uczestniczące w projekcie w czasie zajęć projektowych mogą bezpłatnie umieścić swoje dzieci w przedszkolu.

Chętni do uczestnictwa w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do:

Biura Projektu: Przedszkole Dom Małego Skrzata, ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz Tel. 56 46 113 55, kom. 791 871 464

lub do Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach objętych projektem.