Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
EEG BioFeedBack
Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy:
• zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD)
• zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
• zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii
• impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
• zaburzeniach rozwoju mowy – jako wsparcie terapii logopedycznej

Jak wygląda gabinet dla prowadzenia treningów EEG Biofeedback?
Na wyposażenie gabinetu składają się: stanowisko terapeuty, wygodny fotel, komputer i dwa monitory. Na jednym z nich terapeuta obserwuje wykresy obrazujące aktywność poszczególnych fal mózgowych. Drugi monitor jest przeznaczony dla ucznia „grającego” umysłem w wideogry. Gabinet musi znajdować się w cichym miejscu.

Jak działa EEG Biofeedback? Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

Nienaukowe wytłumaczenie pojęcia „sprzężenie zwrotne”
Najprostszym przykładem sprzężenia zwrotnego może być waga. Gdy człowiek się waży, dostaje informacje o ciężarze swego ciała – na jej podstawie zaczyna zmieniać sposób odżywiania i aktywność fizyczną. Analogicznie w trakcie terapii Biofeedback aparatura ocenia określone funkcje naszego mózgu, a my możemy własnym wysiłkiem, świadomie zmienić nasze samopoczucie. Terapeuta w danym przypadku jest pośrednikiem, który pomaga pacjentowi wybrać optymalną metodę korekcji.

Na czym polega aktywność dziecka w czasie treningów?
Dziecku poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Trener monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje dziecko do lepszych wyników prowadzonej przez niego „gry”. O powodzeniu w wideogrze uczeń jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w „grze”. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Dziecko widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją w życiu codziennym. W ten sposób pozbywa się kompleksów dotyczących własnej bezradności. Następnie celem terapeuty jest nauczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideo gry do swojego codziennego życia, tak aby odczucie sfinalizowania własnego wysiłku oraz świadomość możliwości osiągnięcia celu na zawsze zostały jego przekonaniami.