Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Terapia Logopedyczna
Terapia logopedyczna

obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.
Oddziaływania te mają na celu:
- korygowanie zaburzeń mowy
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
- usprawnianie funkcji pokarmowych
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
- stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
- logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
- masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
- elementy masażu C. Moralesa
- elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
- elementy globalnej nauki czytania G. Domana
- elementy metody werbo – tonalnej
- Pedagogika zabawy
- Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
- Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek)
Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Logopedzi:
mgr Kamila Przymorska,
mgr Marcelina Pyszora,
mgr Ewelina Zadka