Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Organizacja Szkoły ĆwiczeńSPINAKER- Szkoła Ćwiczeń zorganizowana jest w:

1. Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz - nowoczesna i integracyjna placówka, stosująca innowacyjne metody wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, posiadająca najnowocześniejsze gabinety terapeutyczne, przedmiotowe pracownie: informatyczną, matematyczną i przyrodniczą wyposażone w wiele najnowszych pomocy dydaktycznych.

Partnerami w w/w projekcie są:

2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (od 23 lutego 2021 r.) - jest to uczelnia niepubliczna wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię.
Szkoła posiada 25-letnią działalność naukowo-dydaktyczną. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia oraz studia podyplomowe. Od momentu powstania Uczelni mury Uczelni opuściło ponad 20 tys. absolwentów.

do 22 lutego 2021 r. partnerem była Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz – największa grudziądzka samodzielna uczelnia kształcąca na licznych kierunkach pedagogicznych takich jak: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studniach podyplomowych: surdopedagogika, tyflopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem oraz terapia integracji sensorycznej.

3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy / Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, z siedzibą w 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 32..

W 2007 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Bydgoszczy otrzymało Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty , na mocy decyzji administracyjnej Nr W.III.J.Sz-4292/1/07 z dnia 20 listopada 2007 r. jako potwierdzenie jakości świadczonych przez pla-cówkę usług edukacyjnych. Ponadto, posiada Akredytację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja WBZK.V.A5212.D-K/5/2008 z dnia 2 września 2008 r. w zakresie organizacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, po ukończeniu którego słuchacz otrzymuje tytuł Ratownika. TWP OR w Bydgoszczy posiada własny budynek położony w centrum Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 32. Budynek ma charakter administracyjno-dydaktyczny . Parter zajmują biu-ra TWP, a na 1 i 2 piętrze znajduje się 8 sal dydaktycznych, w tym 2 komputerowe. Sale wy-posażone są w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny (telewizory, rzutniki multimedial-ne, DVD, tablice interaktywne, komputery z odpowiednim oprogramowaniem).

4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek – prowadząca rozliczne badania diagnostyczne w tym: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapie: zaburzeń rozwoju, logopedyczną, psychologiczną, psychologiczną, rehabilitację ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne i wiele innych usług.

Szkołami współpracującymi są:

5. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie, Steklin 15/4, 87-640 Czernikowo - szkoła posiadająca klimat małej rodzinnej społeczności, promująca lokalne inicjatywy oraz innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i wychowawcze, ciesząca się zaufaniem uczniów i społeczności lokalnej, małe grupy powodują, że praca w niej ma bardzo intymny charakter. Dyrektor szkoły to trener projektu cyberbezpieczni, który prowadzi skuteczne zarządzanie placówką. Szkoła posiada liczne certyfikaty i kształcącą się ustawicznie kadrę pedagogiczną.

6. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Woli, Wola 71, 87-620 Kikół, szkoła zapewnia wszystkim uczniom wysoki poziom nauczania, świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagoga, logopedy, nauczyciela wspomagającego. Bezpieczne warunki nauczania, również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ciekawe wycieczki i kreatywne warsztaty, udział w projektach, grantach, konkursach oraz uroczystościach szkolnych i zewnętrznych. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz licznymi organizacjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, kulturalną, ekologiczną, sportową oraz charytatywną.

7. Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Rogóźno 91A, 86-318 Rogóźno – szkoła biorąca udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, w ramach projektu uczniowie piszą ogólnopolskie Sesje z plusem badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole, posiadającą doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz stosująca innowacyjne metody nauczania,

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag – mała wiejska szkoła o domowym klimacie, uczestnik programu „Myślenie pozytywne”, aktywnie wspiera dzieci z problemami rozwojowymi, szkoła kładzie nacisk na ocenianie kształtujące, posiada doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną, w szkole duży nacisk kładzie się na rozwijanie kreatywności, rozwijanie kompetencji w tym rozwój fizyczny uczniów,

9. Szkoła Podstawowa w Zawdzie, Zawda 14, 86-320 Łasin – szkoła usytuowana na pięknym obszarze zielonym między trzema województwami. Jest ściśle związana ze środowiskiem lokalnym, pełniąca rolę integrującą. Posiada wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczne pracownie, w tym chemiczną i fizyczną. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w licznych projektach, doskonalą się i pracują nowoczesnymi metodami.

10. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów, ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek – placówka specjalizuje się w kształceniu z wykorzystaniem specjalistycznych metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła uczestniczy w projekcie „Bez słów” kształcąc nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji. Placówka posiada doświadczoną kadrę, specjalistyczne nowoczesne gabinety do pracy z uczniami. W szkole prowadzone są zajęcia z dogoterapii i hipoterapii.

11. Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi ATS w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz – nowoczesna i integracyjna placówka, stosująca innowacyjne metody wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, posiadająca najnowocześniejsze gabinety terapeutyczne, przedmiotowe pracownie: informatyczną, matematyczną i przyrodniczą wyposażone w wiele najnowszych pomocy dydaktycznych

Wszystkie placówki posiadają kompetentną, doświadczoną kadrę, są sprawnie zarządzane, realizowane w nich są programy własne i podejmowane liczne innowacyjne działania. Nauczyciele posiadają doświadczenia w zakresie dzielenia się wiedzą np. poprzez realizację praktyk studenckich, czy wprost prowadzenie zajęć dla nauczycieli. W szkołach wdraża się nowatorskie rozwiązania dydaktyczne (np.: robotyka w oparciu o klocki lego) i organizacyjne (np. zajęcia z survivalu). Szkoły są integratorem lokalnego środowiska, intensywnie rozwijają się współpracując ze swoimi partnerami. Placówki biorące udział w projekcie biorą udział w ogólnopolskich i regionalnych programach poświadczone stosownymi zaświadczeniami. Szkoły wskazane we wniosku posiadają bardzo nowoczesne i bogate wyposażenie takie jak: roboty edukacyjne, klocki lego – programowalne, podłoga interaktywna - multimedialna, mikroskopy cyfrowe wraz z rzutnikami, tablice interaktywne i inne, dzięki czemu stosują formy i metody pracy z uczniami umożliwiające stosowane najnowszych metod i form pracy z uczniem, gdzie uczeń staje się nie tylko biernym odbiorcą lekcji a jej najaktywniejszym elementem.