Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń | o projekcie


Szkoła ćwiczeń zorganizowana będzie w:

1. Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz - nowoczesna i integracyjna placówka, stosująca innowacyjne metody wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, posiadająca najnowocześniejsze gabinety terapeutyczne, przedmiotowe pracownie: informatyczną, matematyczną i przyrodniczą wyposażone w wiele najnowszych pomocy dydaktycznych.

Partnerami w w/w projekcie będą:

2.Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz – największa grudziądzka samodzielna uczelnia kształcąca na licznych kierunkach pedagogicznych takich jak: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studniach podyplomowych: surdopedagogika, tyflopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem oraz terapia integracji sensorycznej.

3.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy / Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, z siedzibą w 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 32..

W 2007 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Bydgoszczy otrzymało Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty , na mocy decyzji administracyjnej Nr W.III.J.Sz-4292/1/07 z dnia 20 listopada 2007 r. jako potwierdzenie jakości świadczonych przez pla-cówkę usług edukacyjnych. Ponadto, posiada Akredytację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja WBZK.V.A5212.D-K/5/2008 z dnia 2 września 2008 r. w zakresie organizacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, po ukończeniu którego słuchacz otrzymuje tytuł Ratownika. TWP OR w Bydgoszczy posiada własny budynek położony w centrum Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 32. Budynek ma charakter administracyjno-dydaktyczny . Parter zajmują biu-ra TWP, a na 1 i 2 piętrze znajduje się 8 sal dydaktycznych, w tym 2 komputerowe. Sale wy-posażone są w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny (telewizory, rzutniki multimedial-ne, DVD, tablice interaktywne, komputery z odpowiednim oprogramowaniem).

4.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek – prowadząca rozliczne badania diagnostyczne w tym: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapie: zaburzeń rozwoju, logopedyczną, psychologiczną, psychologiczną, rehabilitację ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne i wiele innych usług.

Szkołami współpracującymi będą:

5.Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie, Steklin 15/4, 87-640 Czernikowo - szkoła posiadająca klimat małej rodzinnej społeczności, promująca lokalne inicjatywy oraz innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i wychowawcze, ciesząca się zaufaniem uczniów i społeczności lokalnej, małe grupy powodują, że praca w niej ma bardzo intymny charakter. Dyrektor szkoły to trener projektu cyberbezpieczni, który prowadzi skuteczne zarządzanie placówką. Szkoła posiada liczne certyfikaty i kształcącą się ustawicznie kadrę pedagogiczną.

6.Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Woli, Wola 71, 87-620 Kikół, szkoła zapewnia wszystkim uczniom wysoki poziom nauczania, świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagoga, logopedy, nauczyciela wspomagającego. Bezpieczne warunki nauczania, również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ciekawe wycieczki i kreatywne warsztaty, udział w projektach, grantach, konkursach oraz uroczystościach szkolnych i zewnętrznych. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz licznymi organizacjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, kulturalną, ekologiczną, sportową oraz charytatywną.

7.Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Rogóźno 91A, 86-318 Rogóźno – szkoła biorąca udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, w ramach projektu uczniowie piszą ogólnopolskie Sesje z plusem badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole, posiadającą doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz stosująca innowacyjne metody nauczania,

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag – mała wiejska szkoła o domowym klimacie, uczestnik programu „Myślenie pozytywne”, aktywnie wspiera dzieci z problemami rozwojowymi, szkoła kładzie nacisk na ocenianie kształtujące, posiada doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną, w szkole duży nacisk kładzie się na rozwijanie kreatywności, rozwijanie kompetencji w tym rozwój fizyczny uczniów,

9. Szkoła Podstawowa w Zawdzie, Zawda 14, 86-320 Łasin – szkoła usytuowana na pięknym obszarze zielonym między trzema województwami. Jest ściśle związana ze środowiskiem lokalnym, pełniąca rolę integrującą. Posiada wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczne pracownie, w tym chemiczną i fizyczną. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w licznych projektach, doskonalą się i pracują nowoczesnymi metodami.

10. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów, ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek – placówka specjalizuje się w kształceniu z wykorzystaniem specjalistycznych metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła uczestniczy w projekcie „Bez słów” kształcąc nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji. Placówka posiada doświadczoną kadrę, specjalistyczne nowoczesne gabinety do pracy z uczniami. W szkole prowadzone są zajęcia z dogoterapii i hipoterapii.

11. Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi ATS w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz – nowoczesna i integracyjna placówka, stosująca innowacyjne metody wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, posiadająca najnowocześniejsze gabinety terapeutyczne, przedmiotowe pracownie: informatyczną, matematyczną i przyrodniczą wyposażone w wiele najnowszych pomocy dydaktycznych

Wszystkie placówki posiadają kompetentną, doświadczoną kadrę, są sprawnie zarządzane, realizowane w nich są programy własne i podejmowane liczne innowacyjne działania. Nauczyciele posiadają doświadczenia w zakresie dzielenia się wiedzą np. poprzez realizację praktyk studenckich, czy wprost prowadzenie zajęć dla nauczycieli. W szkołach wdraża się nowatorskie rozwiązania dydaktyczne (np.: robotyka w oparciu o klocki lego) i organizacyjne (np. zajęcia z survivalu). Szkoły są integratorem lokalnego środowiska, intensywnie rozwijają się współpracując ze swoimi partnerami. Placówki biorące udział w projekcie biorą udział w ogólnopolskich i regionalnych programach poświadczone stosownymi zaświadczeniami. Szkoły wskazane we wniosku posiadają bardzo nowoczesne i bogate wyposażenie takie jak: roboty edukacyjne, klocki lego – programowalne, podłoga interaktywna - multimedialna, mikroskopy cyfrowe wraz z rzutnikami, tablice interaktywne i inne, dzięki czemu stosują formy i metody pracy z uczniami umożliwiające stosowane najnowszych metod i form pracy z uczniem, gdzie uczeń staje się nie tylko biernym odbiorcą lekcji a jej najaktywniejszym elementem.

W ramach projektu, prowadzone będzie przez Szkołę Ćwiczeń we współpracy ze szkołami współpracującymi, wsparcie dla nauczycieli, każdego z 4 obszarów przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, praktyczne przygotowanie studentów w ramach szkoły ćwiczeń i prowadzenie zająć metodami aktywnymi w doposażonych pracowniach przedmiotowych.