Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
PORADNIA | Procedury obowiązujące w Poradni.
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI

 

 1. PRZYJĘCIE DZIECKA

 • rejestracja osobista lub telefoniczna

 • wypełnienie dokumentów niezbędnych do rejestracji

 

 1. KONSULTACJA WSTĘPNA

 • określenie problemu, który jest przyczyną zgłoszenia dziecka przez rodziców

 • omówienie zasad obowiązujących w Poradni

 • przedstawienie możliwych działań

 • ustalenie specjalisty diagnosty lub specjalisty prowadzącego terapię

 • zgromadzenie i analiza posiadanej przez rodzica dokumentacji specjalistycznej

 • skierowanie na wskazane badania, konsultacje lub terapie

 

 1. BADANIE PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE

 • skierowanie do określonego specjalisty diagnozującego, zgromadzenie wymaganej dokumentacji i materiałów, które mogą wspomóc diagnostykę

 • ustalenie terminu badania

 • po badaniu konieczne jest omówienie wyników

 

 1. KONSULTACJA

 • mozliwa konsultacja wstępna

 • ustalenie terminu konsultacji , przedstawienie hipotezy diagnostycznej

 • konsultacja, opracowanie informacji lub opinii po konsultacji, omówienie jej wyników i przedstawienie możliwych do realizacji zaleceń

 1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest możliwe tylko w przypadku posiadania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez publiczna lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • w przypadku braku w/w opinii rodzic dziecka może wystąpić do Zespołu Orzekajacego naszej Poradni z wnioskiem o jej wydanie - w tym celu koniecznym jest:

 • odbycie konsultacji wstępnej - następne działania to:

 • ustalenie terminu badania specjalistycznego: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zgromadzenie dokumentacji medycznej, innej - zgodnie z obowiązującymi wymogami

 • opinia po badaniu, jak również zgromadzona dokumentacja są analizowane przez Zespół Orzekający, który przedstawia swoje stanowisko w formie opinii o potrzebie lub braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju

 • omówienie opinii z rodzicami dziecka.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego są jawne i rodzice dziecka mogą  w nich uczestniczyć!ZGODNIE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, PO SPEŁNIENIU PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ I STOSOWNYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI WARUNKÓW SĄ NIEODPŁATNE

 

 1. TERAPIA

 • ustalenie harmonogramu zajęć, opracowanie programu terapii