Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
PFRON | Sportowy Spinaker
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Sportowy Spinaker

O projekcie
1) Kierunek pomocy:
2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
3) Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt o zlecenie realizacji którego ubiega(-ją) się Wnioskodawca (-y):
Zadanie 5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
4) Cel projektu
Zwiększenie samodzielności 100 ON poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych treningów sportowych realizowanych w sposób ciągły lub cykliczny,poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się,usprawnianie i wspieranie funkcjonowania ON w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
5) Tytuł projektu, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę (-ów)
Sportowy Spinaker
6) Rodzaj projektu Projekt roczny
7) Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści się planowana realizacja projektu 1 okres
8) Termin realizacji projektu (w przypadku projektów wieloletnich należy wskazać termin uwzględniający wszystkie okresy finansowania projektu)
a) Rozpoczęcie (RRRR-MM-DD) 2022-04-01
b) Zakończenie (RRRR-MM-DD) 2023-03-31
9) Charakter projektu Ciągły
10) Zakres terytorialny projektu Ponadregionalny
11) Krótka charakterystyka projektu:
Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 100 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat poprzez treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny w celu nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniania i wspierania funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Projekt dotyczy prowadzenia zajęć w następujących sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych zajęcia nordic walking, Zajęcia jazdy konnej, Trening tenisa stołowego, Zajęcia crossfit, Trening piłki siatkowej na siedząco, Trening judo, Trening piłki nożnej, Trening boccia, Taniec integracyjny, Szachy, Goal ball. Dofinansowanie: 460 504 ,12 zł

Całkowity koszt projektu: 506 968, 12 zł

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 100 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat, poprzez treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny, w celu przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z:
1. Zapytaniami ofertowymi.
2. Zasadami rekrutacji.
3. Harmonogramem realizacji projektu.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Sportowy Spinaker

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TRENINGI SPORTOWE REALIZOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY LUB CYKLICZNY

Dofinansowanie: 499 986, 80 zł

Całkowity koszt projektu: 546 450, 80 zł

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 100 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat, poprzez treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny, w celu przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.