Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER
Dokument założycielski Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu - zobacz

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER w Grudziądzu.

Celem działania Poradni jest:

Udzielanie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, psychicznymi, fizycznymi oraz społecznymi w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii i fizjoterapii oraz udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom i pracownikom placówek, w których przebywają dzieci.


Zapraszamy do sekretariatu:

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55 lub tel. kom. 791 871 464

www.edukacja.grudziadz.com, e-mail: iwona.majorke@abak.edu.pl
Dyrektorem poradni SPINAKER jest: mgr Iwona Majorke,


Poradnia posiada następujące uprawnienia:

1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulią) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom - art. 71b ust. 3b (również §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych , Dz.U. z 2007 r. nr 83 poz. 562)

2. przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art.16 ust.2)

3. odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi - art. 16 ust. 4

4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)

5. spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)

Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a) szkola