Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Oddziały Przygotowania Wojskowego
Liceum dla młodzieży ogłasza nabór do:
Oddziałów Przygotowania Wojskowego
Uczniowe kształcić się będą 4 lata.
Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy w przyszłości chcieliby pracować w służbach mundurowych RP, a zwłaszcza w wojsku.

Przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wojskowych, a także podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z bezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym oraz uczelniach wojskowych.
Posiadamy jednostkę patronacką: 8 batalion walki radioelektronicznej w Grudziądzu.

Jako jedyni na naszym terenie posiadamy zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego!

Uczniowie wyposażeni zostaną w mundur i niezbędny osprzęt.
Szkoła otrzyma specjalistyczne wyposażenie:
kamizelki taktyczne, hełmy, okulary ochronne, repliki pistoletu, maski przeciwgazowe, plecak medyczny z wyposażeniem, repliki granatu ręcznego czy lornetki.

Nauka w OPW to przede wszystkim realne korzyści dla uczniów:
▪️uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych,
▪️zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem Wojska Polskiego;
▪️pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni),
▪️możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, a także wstąpienie do terytorialnej lub zawodowej służby wojskowej,
▪️możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem,
▪️stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

DODATKOWO
Uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego z elementami ▪️judo, samoobrony, pływania czy wspinaczki w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Szkoła umożliwia także udział w szkoleniu sędziowskim, które daje uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego.
Dla chętnych organizujemy zajęcia z obsługi ▪️drona oraz udział w ▪️kursie na prawo jazdy.
Dla chętnych również możliwe jest ukończenie szkolenia z zakresu ochrony imprez masowych, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
Na koniec nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach merytorycznych, psychologicznych i sprawnościowych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do wojska i WOT.
Otrzymują także certyfikaty udziału w zajęciach specjalistycznych.
Szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem, który daje kandydatowi 2 dodatkowe punkty rekrutacyjne.
W ciągu czterech lat nauki uczniowie klasy wojskowej realizują uproszczony program szkolenia podstawowego w siłach zbrojnych, zawierający m.in. zajęcia z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, podstaw prawa, szkolenia bojowego oraz logistycznego.
Blok szkolenia bojowego obejmuje naukę strzelectwa, taktyki, rozpoznania, obrony przed BMR, terenoznawstwa, łączności, ratownictwa medycznego, zasad SERE oraz ochrony i obrony obiektów. Program obejmuje również zajęcia praktyczne, które prowadzone są na terenie jednostek wojskowych, w tym na terenie poligonów i wybranych obiektów wojskowych. Uczniowie mogą brać udział w wykładach i pokazach prowadzonych przez uczelnie wojskowe oraz szkoły oficerskie i podoficerskie.
Szkolenie podzielone jest na 3 etapy:
• zapoznawcze,
• zasadnicze,
• obóz szkoleniowy.
Główne cele obozu:
▪️nabycie wiadomości i umiejętności dotyczących życia obozowego,
▪️poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania o charakterze obronnym,
▪️rozwijanie zainteresowań związanych z kształtowaniem sprawności i wytrzymałości fizycznej w środowisku wodnym, lądowym oraz na nieznacznych wysokościach,
▪️rozwijanie samodzielności, zaradności, współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
▪️nabywanie umiejętności wdrażania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy lub studiach o charakterze mundurowym,
▪️doskonalenie umiejętności młodzieży w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym,
▪️pogłębianie umiejętności praktycznych, związanych z orientacją w terenie,
▪️wdrażanie punktualności i dyscypliny,
▪️wskazywanie form kulturalnego i pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego.Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z noclegu.

Informacje pod nr tel. 791 871 464
Zapraszamy - liczba miejsc ograniczona
Grudziądz, ul. Warynskiego 102

Oficjalna strona Oddziałów Przygotowania Wojskowego


Dokumety potwierdzające otrzymanie certyfikacji Ministerstwa Obrony Narodowej