Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń | o projekcie


„SPINAKER- Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa nr II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.10 Wysoka Jakość systemu oświaty
Nr projektu: POWR.02.10.00-00-5017/19


Wartość projektu:
1 095 132,63 zł, w całości finansowany ze Środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest:
poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Beneficjent:
Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c., ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz
Partnerzy:
1. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy / Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy.
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju.

Okres realizacji projektu:
od 2019-09-01 do 2021-08-31


Krótki opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element sytemu doskonalenia nauczycieli i studentów, utworzenie czterech pracowni przedmiotowych matematycznej, językowej, informatycznej, przyrodniczej, podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversalskills niezbędnych na rynku pracy, obejmujących: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang.literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cel osiągniemy poprzez zrealizowanie zaplanowanych działań wg Modelu Szkoły Ćwiczeń ( diagnozę potrzeb szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń, szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, prowadzenie działań szkoły ćwiczeń w tym prowadzenie szkoleń i doskonalenia praktycznego dla czynnych zawodowo nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów, kształcenia praktycznego oraz studentów kierunków pedagogicznych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i metodycznych wspomagających doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz praktyczne przygotowanie studentów.

Wparcie studentów w ramach utworzonej szkoły ćwiczeń. Kompleksowe wsparcie nauczycieli w zakresie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz wsparcie n-li w zakresie ICT. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia Szkoły Ćwiczeń pełniącej oprócz statutowych obowiązków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pracy miejscem, w którym współorganizuje się praktyczne przygotowanie do zawodu n-la. Utworzone 4 pracownie przedmiotowe językowa matematyczna, przyrodnicza i ICT. służyć będą w codziennej pracy. Planowane przedsięwzięcie w istotny sposób przyczyni się do do osiągnięcia celu szczegółowego POWER oraz rezultatu bezpośredniego dla działania 2.10-wysoka jakość systemu edukacji.

Wsparcie uzyska 100 n-li z czterech obszarów przedmiotowych matematyka, informatyka, języki obce i przedmioty przyrodnicze. Szkoła ćwiczeń funkcjonować będzie przez min. 5 lat


Skład Szkoły Ćwiczeń:

Szkoła wiodąca:
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Szkoły współpracujące:
1. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie, Steklin 15/4, 87-640 Czernikowo,
2. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Woli, Wola 71, 87-620 Kikół,
3. Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Rogóźno 91A, 86-318 Rogóźno,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag,
5. Szkoła Podstawowa w Zawdzie, Zawda 14, 86-320 Łasin,
6. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów, ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek,
7. Czteroletnie Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi ATS w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz.

Partnerzy projektu:
1. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Plac Wolności 1, Włocławek (do lutego 2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz)
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy / Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, z siedzibą w 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 32,
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek.

Szczegółowe informacje o szkołach współpracujących i partnerach znajdują się w zakładce "organizacja",


Zadania:
1. Utworzenie szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry pedagogicznej oraz wsparcie jej w realizacji zadań szkoły ćwiczeń (IX.2019-VIII 2021) - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej/Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej/Oddział Regionalny w Bydgoszczy, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.

2. Utworzenie 4 pracowni przedmiotowych w ramach Szkoły Ćwiczeń (IX 2019-VI.2020)-językowej, matematycznej, przyrodniczej, TIK - Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

3. Wsparcie nauczycieli n-li, studentów w czterech obszarach przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, umiejętności uniwersalne (IX.20-VIII 21) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy udziale 7 szkół współpracujących.

4. Kompleksowe wsparcie nauczycieli w zakresie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.( X 20-VIII 21) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy udziale 7 szkół współpracujących.

5. Kompleksowe wsparcie nauczycieli z zakresu ICT -TIK (I-VIII.2021) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy udziale 7 szkół współpracujących.

6. Kompleksowe wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy udziale 7 szkół współpracujących.

7. Współpraca z instytucją kultury w celu kompleksowego wparcia n-li w zakresie umiejętności uniwersalnych - Biblioteka Miejska im.Wiktora Kulerskiego w Grudziadzu.

W ramach projektu, prowadzone będzie przez Szkołę Ćwiczeń we współpracy ze szkołami współpracującymi, wsparcie dla nauczycieli, każdego z 4 obszarów przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, praktyczne przygotowanie studentów w ramach szkoły ćwiczeń i prowadzenie zająć metodami aktywnymi w doposażonych pracowniach przedmiotowych.