Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 104.

KRS: 0000350812, NIP: 876-242-85-68, REGON: 340732777


Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Celem stowarzyszenia jest:

1.Prowadzenie działalności edukacyjnej z różnych dziedzin nauk: z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, kultury fizycznej i sportu,
2.Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
3.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
4.Wspieranie nowoczesnych form edukacji.
5.Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
6.Wzbogacenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania.
7.Organizowanie kształcenia ustawicznego.
8.Prowadzenie działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
9.Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
10.Aktywizacja osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
11.Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy.
12.Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych, oraz osób w innych kategoriach wiekowych.
13.Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych, szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
14.Organizowanie spotkań ze znanymi osobami, zasłużonymi dla miasta, regionu grudziądzkiego i kraju.
15.Upowszechnianie wiedzy o regionie grudziądzkim.
16.Wspieranie edukacji i nauki.
17.Poprawa jakości kształcenia.
18.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
19.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20.Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
21.Rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
22.Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
23.Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
24.Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
25.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
26.Ochronę i promocję zdrowia.
27.Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Zapraszamy do siedziby:

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, tel. kom. 534 277 003

www.edukacja.grudziadz.com, info@edukacja.grudziadz.com


szkola