Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Światełko w Tunelu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Projekt Światełko w Tunelu realizowany jest:

Pod nazwą/w zakresie: Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność.

Rodzaj zadania publicznego: wczesnej interwencji i wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnej do lat 18, realizowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 r.,poz. 1257)

Tytuł zadania publicznego: Światełko w tunelu

Okres realizacji: 1.04.2015 – 30.11.2015

W formie wspierania realizacji zadania publicznego Przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER

Charakterystyka zadania publicznego:

„Projekt zakłada objęcie wsparciem 5 dzieci autystycznych kwalifikujące się do wczesnego wspomagania posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziny poprzez realizację zajęć terapii behawioralnej w środowisku rodzinnym i innym środowisku rówieśniczym. Dla 5 dzieci z autyzmem zorganizowane zostaną zajęcia specjalistyczne w postaci zajęć terapii behawioralnej. Zajęcia te realizowane będą od 1.06.2015-30.11.2015. Każde dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzyma 5 h terapii behawioralnej na miesiąc. Dodatkowo w ramach projektu objętych wsparciem zostanie 10 dzieci z podejrzeniem autyzmu, które zostaną przebadane przez zespół diagnozujący – psychiatrę i psychologa w okresie 1.04.2015-30.11.2015. Realizowany będzie na terenie Gminy i miasta Grudziądz.

Adresaci zadania publicznego:

5 dzieci z autyzmem kwalifikujących się do wczesnego wspomagania posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodziny. 10 dzieci z podejrzeniem autyzmu. Głównym celem realizowanego zadania jest wspomaganie dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnej poprze:

- poszerzenie możliwości funkcjonowania dziecka w środowisku dzięki objęciu 5 dzieci autystycznych zajęciami terapii behawioralnej w okresie 1.06.2015-30.11.2015

- zapewnieniu 10 dzieciom możliwości ich zdiagnozowania poprzez psychologa i psychiatrę w celu potwierdzenia lub wykluczenia autyzmu a tym samym objęcia wczesnym wspomaganiem i podwyższenia jego funkcjonowania w środowisku w okresie 1.04.2015-30.11.2015.

- nabycie umiejętności współdziałania z terapeutą

- nabycie umiejętności współdziałania z rówieśnikami

Całkowity koszt zadania publicznego 5750 zł, wysokość dotacji 5000 zł.