Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Szkolenia |Szkolenie:
Warsztaty: Wykorzystanie programu Mówik
Data: 18.05.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Monika Jęziorska

Program szkolenia:
1. Powitanie przedstawienie programu warsztatów, rundka w kole.
2.Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej.
3. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1.
4. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2.
5. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły.
6. Analiza przypadków, pytania, dyskusja.
7. Podsumowanie informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty : Wykorzystanie w szkole pracy w chmurze.
Data: 22.04.2021
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało- Kłobukowska

Program szkolenia:
1. Wstęp: powitanie, info, ogólne: temat, cele spotkania.
2. Omówienie głównych cech chmury.
3. Stosowanie standardów i specyfikacje chmury.
4.Znajomość podstawy budowania procesów dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
5. Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
6. Mierniki efektywności zajęć dydaktycznych w wykorzystaniem chmury.
7.Ocena efektywność zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
8. Podsumowanie i informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty : Szkolenie w zakresie kluczowych umiejętności porozumiewania się PECS
Data: 20.04-22-04.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10 h
Prowadząca: mgr Monika Jęziorska

Program szkolenia:
1. Powitanie przedstawienie programu warsztatów, rundka w kole.
2. Kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego.
3. Strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji.
4. Zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji.
5. Wprowadzanie sześciu faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej.
6. Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji.
7. Podsumowanie informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty: Nauczanie metoda projektu.
Data: 21.04.2021
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało- Kłobukowska

Program szkolenia:
1. Wstęp: powitanie, info, ogólne: temat, cele spotkania.
2. Metoda projektu wstęp, założenia, cele, zalety.
3. Kategorie projektów omówienie cech dobrych projektów.
4. Przeprowadzenie projektu etapy realizacji.
5. Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego.
6. Tworzenie projektów edukacyjnych warsztaty, omówienie przykładów. Etapy pracy metodą projektów omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu.
7. Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania. Dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu.
8. Omówienie trudności mogących pojawić się w trakcie realizacji działań.
9.Podsumowanie i informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty: Program rozwoju komunikacji MAKATON
Data: 20.04-22-04.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Aleksandra Wilmańska- Dymarska

Program szkolenia:
1. Powitanie przedstawienie programu warsztatów, rundka w kole.
2. Wspólne porozumiewanie się, ćwiczenia związane z doświadczaniem trudności w porozumiewaniu się, komunikacja i jej naturalne elementy.
3. Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji ),podstawowe informacje o AAC: czym jest AAC? podział znaków AAC.
4. Program Językowy Makaton - podstawowe informacje, historia i terminologia.
5. Słownictwo podstawowe i słownictwo dodatkowe, podział znaków Makatonu, adresaci Makatonu.
6. Nauka gestów i symboli, nauka symboli graficznych, ćwiczenia.
7. Cel i zalety stosowania znaków, podstawowe informacje o zaletach stosowania.
8. Podsumowanie informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty : Edukacja włączająca.
Data: 20.04.2021
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało- Kłobukowska

Program szkolenia:
1. Wstęp: powitanie, info, ogólne: temat, cele spotkania.
2. Edukacja włączająca jako idea pedagogiczna. Edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca wprowadzenie do tematyki, wady i zalety. Podstawy prawne.
3. Definicje specjalnych potrzeb rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych.
4. Katalog Specjalnych Potrzeb i Usług jako narzędzie planowania i realizacji pomocy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
5. Kluczowe kompetencje nauczyciela, niezbędne dla rozwoju edukacji włączającej.
6. Dostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności praktyczne wskazówki: dostępność i uczestnictwo; racjonalne usprawnienie; uniwersalne projektowanie.
7. Zachowania trudne w kontekście edukacji włączającej ćwiczenia praktyczne.
8. Współpraca z rodziną dziecka oraz współpraca interdyscyplinarna praktyczne wskazówki.
9. Podsumowanie i informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty : Techniki aktywizujące jako warsztat pracy nauczyciela konstruktywisty.
Data: 23.03.2021-24.03.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Monika Jęziorska

Program szkolenia:
1. Wstęp: powitanie, info, ogólne: temat, cele spotkania, metody pracy, zasady współpracy, icebreaker, kostki edukacyjne.
2.Ćwiczenie wordcafe warunki efektywnego uczenia się (cykl Kolba),
3.Organizowanie przestrzeni edukacyjnej w klasie, formy dyscyplinowania klasy.
4.Organizowanie przestrzeni edukacyjnej w klasie, formy dyscyplinowania klasy.
5.Ćwiczenie jigsaw strategie uczenia się uczniów (kompetencje kluczowe).
6.Proces grupowy, typologia uczestników (uczniów), rola liderów nieformalnych, typ autorytetu nauczyciela i jego rola w pracy metodyką aktywizującą ćwiczenie mindmap, wykład interaktywny.
7.Współpraca a metody aktywizujące icebreaker palce.
8.Współpraca a metody aktywizujące icebreaker papierowa piłka.
9. Podsumowanie i informacja zwrotna.


Szkolenie:
Warsztaty rozwijające twórcze rozwiązywanie problemów i twórcze myślenie
Data: 13.03.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Salo-Kłobukowska

Program szkolenia:
1. Omówienie metod aktywizujących.
2. Zapoznanie z technikami dramowymi.
3. Ćwierćland.
4. Techniki C. Freineta.
5. 6 myślących kapeluszy.
6.Podsumowanie- Burza mózgów, informacja zwrotna.Szkolenie:
Warsztaty: Ocenianie kształtujące etap I
Data: 13.03.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Salo-Kłobukowska

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie , powitanie uczestników, rundka w kole.
2. Czemu służy określanie celu lekcji?
3. Dlaczego uczeń powinien znać cel lekcji?
4. Czy trzeba określać kryteria sukcesu przed lekcją i przed klasówką?
5. Jaka jest różnica między oceną sumującą a kształtującą.
6. Jakie korzyści daje stosowanie OK i jakie trudności niesie za sobą?
7. Podsumowanie i informacja zwrotna.


Szkolenie:
„Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.” - stacjonarne
Data: 20.02.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: ngr Ewa Salo-Kłobukowska

Program szkolenia:

1. Diagnozy zakresu rozwoju rozumowania matematycznego.
2. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne.
3. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematyczne i wyciągać wnioski.
4. Planowanie procesu rozwoju myślenia matematycznego u uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi.
5. Opracowanie konspektów, scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.


Szkolenie:
„Eksperyment w edukacji.” - stacjonarne
Data: 15.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr inż. Monika Majorke

Program szkolenia:

1. Nauczanie przez eksperymentowanie.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania metody eksperymentu w pracy z uczniem.
3. Warto eksperymentować! Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych.


Szkolenie:
„Szkiełko i Oko - zajęcia doświadczalne jako strategia racy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.” - stacjonarne
Data: 12.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Alicja Trojanowska

Program szkolenia:

1. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji. Wykorzystanie metodologii prowadzenia eksperymentu chemicznego i fizycznego. Przeprowadzanie eksperymentu w klasie za pomocą ogólnodostępnych środków.
2. Eksperyment w nauce przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie na lekcjach ciekawych eksperymentów przyrodniczych. Kształcenie myślenia naukowego uczniów, umożliwiając im przeprowadzanie doświadczeń.
3. Eksperyment jako narzędzie w edukacji. Umiejętność zachęcenia innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej. Współpraca z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów. Korzystanie z różnych materiałów edukacyjnych.


Szkolenie:
„Indywidualizacja Pracy z uczniem: Plan Daltoński” - stacjonarne
Data: 08.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Pedagogika Planu Daltońskiego, rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.
2. Praca z instrukcją.
3. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację.
4. Konstruowanie zajęć według Planu Daltońskiego.
5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki Planu Daltońskiego w szkole i przedszkolu.


Szkolenie:
„Metody Freineta” - stacjonarne
Data: 05.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Pedagogika Celestyna Freineta – założenia.
2. Rola zabaw rozwijających wyobraźnię, ekspresję i twórcze myślenie oraz sprawność manualną.
3. Fiszki autokorektywne.
4. Inne techniki freinetowskie prowokujące różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijających swobodną ekspresję i pomysłowość ucznia.
5. Opracowanie scenariuszy zajęć.


Szkolenie:
„Indywidualizacja Pracy z uczniem: Pedagogika Gestalt” - stacjonarne
Data: 01.12.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: Agata Dryszczyk

Program szkolenia:

1. Psychoterapia Gestalt jako zintegrowany model leczenia i rozwoju oparty na koncepcji trzech integralnie powiązanych ze sobą zasad.
2. Fenomenologiczny charakter terapii Gestalt – metodyka uświadamiania.
3. Terapia Gestalt – egzystencjalizm dialogujący, proces kontaktu i wycofania w relacji JA – TY.
4. Konceptualizacja i światopogląd terapii Gestalt – holizm i teoria pola.


Szkolenie:
„Kreatywność, programowanie i mechatronika” - stacjonarne
Data: 24.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Maciej Szczepański

Program szkolenia:

1. Dlaczego warto na lekcji konstruować i eksperymentować, Narzędzia wykorzystywane do nauki programowania, czym są logorytm i program.
2. Omówienie zapisów w nowej podstawie programowej dotyczącej programowania, elementy mechatroniki w kontekście zapisów w nowej podstawie programowej.
3. Projekty uczniowskie z zastosowaniem modułów elektronicznych.
4. Modele STEM i STEAM przykładowe rozwiązania przydatne w szkole.
5. Projekt Aruino pojęcie opensourse, otwarta platforma proramistyczna.


Szkolenie:
„Ocenianie kształtujące Indywidualizacja pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym” - stacjonarne
Data: 13-29.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 120h
Prowadząca: ngr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Przypomnienie zagadnień z etapu I.
2. Narzędzia oceniania kształtującego: informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe.
3. Wprowadzanie Oceniania kształtującego do pracy i włączenie w ten proces uczniów i rodziców.


Szkolenie:
„Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli” - stacjonarne
Data: 03.10 - 28.11.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 120h
Prowadząca: ngr Ewa Sało-Kamińska

Program szkolenia:

1. Kompetencje kluczowe w zaleceniu Parlamentu Europejskiego, definicje.
2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie.
3. Kompetencje kluczowe a rozwój dziecka.
4. Wpływ kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży na ich sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu i na rynku pracy.
5. Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, ponadprzedmiotowy charakter umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
6. Rola różnych podmiotów środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.
7. Zadania osób wspomagających szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
8. Krajowe strategie promujące kompetencje kluczowe, przewidywane efekty rozwijania kompetencji kluczowych.


Szkolenie:
„Kreatywność, programowanie i mechatronika” - stacjonarne
Data: 30.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 30h
Prowadząca: mgr Anita Bubienko

Program szkolenia:

1. Dlaczego wato na lekcji konstruować i eksperymentować, Narzędzia wykorzystywane do nauki programowania,czym są algorytm i program.
2. Omówienie zapisów w nowej podstawie programowej dotyczące programowania, elementy mechatroniki w kontekście zapisów w nowej podstawie programowej.
3. Projekty uczniowskie z zastosowaniem modułów elektronicznych.
4. Model STEM i/STEAM przykładowe rozwiązania przydatne w szkole.
5. Projekt Arduino Pojecie opensourse, otwarta platforma programistyczna.


Szkolenie:
„Tutoring, mentoring i coaching” - online/stacjonarne
Data: 26-29.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 30h
Prowadząca: mgr Grzegorz Kozłowski

Program szkolenia:

1. Cele, strategie, teorie uczenia się dorosłych.
2. Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna.
3. Metodyka coachingu- na czym polega praca z coachem, rodzaje coachingu.
4. Modele rozmów coachingowych.
5. Coaching edukacyjny.
6. Mentoring i tutoring jako metoda edukacyjna.
7. Założenia w pracy tutora, dialog w tutoringu,
8. Wybrane modele interwencji kryzysowej.
9. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej


Szkolenie:
„Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem” - online
Data: 13.06.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: dr Anna Strumińska - Doktór

Program szkolenia:

1. Diagnozy zakresu rozwoju rozumowania matematycznego;
2. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne.
3. Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematyczne i wyciągać wnioski.
4. Planowanie procesu rozwoju myślenia matematycznego uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi.
5. Opracowanie konspektów / scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.


Szkolenie:
"Rozwijanie kompetencji kluczowych w teorii i praktyce"- online
Data: 15-16.05.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: mgr Jolanta Gruchlik

Program szkolenia:
1. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego definicje.
2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie.
3. Kompetencje kluczowe a rozwój dziecka.
4. Komp. kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, ponadprzedmiotowy charakter umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
5. Rola różnych podmiotów środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.
6. Zadania osób wspomagających szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
7. Kraj strategie promujące kompetencje kluczowe; przewidywane efekty rozwijania kompetencji kluczowych.


Szkolenie:
„Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych” - online
Data: 14.05.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: Małgorzata Jagodzińska

Program szkolenia:
1. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, wykorzystuje metodologię prowadzenia eksperymentu chemicznego/fizycznego; przeprowadza eksperymenty w klasie za pomocą ogólnie dostępnych środków.
2. Eksperyment w nauce przedmiotów przyrodniczych, wykorzystuje na lekcjach ciekawe eksperymenty przyrodnicze; kształci myślenie naukowe uczniów, umożliwiając im przeprowadzanie doświadczeń.
3. Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, potrafi zachęcić innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej; współpracuje z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów; korzysta z różnych materiałów edukacyjnych.


Szkolenie:
Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów.
Data: 22.02.2020
Czas trwania szkolenia: 9.00- 17.00
Prowadząca:mgr Anita Żytowicz

Program szkolenia:
1. Projekt na lekcji języka obcego
2. Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego
3. Jak uczyć gramatyki komunikatywnie
4. Impulsy zachęcajace do mówienia i pisania na lekcji języka obcego
5. Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?
6. Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?


Szkolenie:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Data: 28-29-30.11.2019 r.

Prowadząca: mgr xxxxx

Program szkolenia:
1. Bezpieczna nauka online. Prezentacja wybranych aplikacji online i zasobów Internetu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Internet na lekcji z tablicą interaktywną. Prezentacja pomysłów na wykorzystanie materiałów z modułu pierwszego podczas pracy w klasie, w tym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
3. Konstrukcja lekcji. Tworzenie szkicu lekcji z wykorzystaniem prezentowanych aplikacji.
4.Bezpieczna i efektywna lekcja z TIK. Prezentacje pomysłów na lekcje; analiza przydatności.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Efektywne Wykorzystanie Nowych Technologii Na Lekcjach
2. TIK na lekcjach
3. TIK


Szkolenie:
Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Program szkolenia:
1. Trendy w nowoczesnej edukacji. Wykorzystanie TIK w kształceniu. Różne modele i metody nauczania. STEM Education.
2. Tworzenie blogu edukacyjnego. Różne możliwości wykorzystania blogów (portfolio, dziennik projektu, narzędzie komunikacji itd.)
3. Wykorzystanie filmów w edukacji. Tworzenie filmu ze zdjęć.
4. Przykłady dobrych praktyk. Wykorzystanie TIK w szkołach w Polsce i na świecie.
5.Możliwości wykorzystania materiałów ze strony Teachers Try Science.
6.Materiały edukacyjne w Internecie. Ich wyszukiwanie i możliwości użycia. Serwisy edukacyjne, które warto znać.
7.Podcasty w edukacji.Tworzenie i publikowanie własnego podcastu.Praca z programem Audacity. Serwis podcastingowy Podomatic.
8.Prezentacje mapy myśli. Tworzenie prezentacji za pomocą aplikacji Prezi.
9.Udostępnianie prezentacji.Osadzanie prezentacji na blogu.
10.Wykorzystanie metod i narzędzi w pracy edukacyjnej.
Materiały do pobrania tutaj:

1. Nz szkolenia