Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa, we współpracy z Centrum Edukacji Spinaker, proponuje nową ofertę studiów podyplomowych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje w zakresie pedagogiki i obszarach z nią powiązanych. Oferujemy kierunki doskonalące oraz nadające kwalifikacje. W organizacji studiów największy nacisk kładziemy na aspekt praktyczności.

"Wyższa Szkoła Bankowa wciąż wyznacza sobie nowe cele. Jednym z nich jest podnoszenie standardów jakości kształcenia podyplomowego. Mądrze wybrana kadra, unikatowe kierunki, starannie dobrane programy to atuty, które pozwalają nam gromadzić coraz więcej słuchaczy tej formy studiów. Dzięki Państwu nasze studia to nie tylko zdobywanie wiedzy i kompetencji, ale również wymiana doświadczeń oraz inspiracja do rozwoju”.


Magdalena Krysiak, Wicekanclerz WSB w Bydgoszczy

Proponujemy podjęcie studiów na trzech kierunkach. Zajęcia będą odbywać się w Grudziądzu, w Centrum Edukacji Spinaker.

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci - czytaj więcej

zapisy on-line (wybieramy jako główne miasto Toruń)

Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - czytaj więcej

zapisy on-line (wybieramy jako główne miasto Toruń)

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z obowiązującymi podstawami programowymi. Obejmuje przedmioty następujących modułów: psychologiczno-pedagogiczny, dydaktyczny oraz praktyki pedagogiczne. Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Jeśli kandydat nie ukończył studiów o specjalności nauczycielskiej na etapie rekrutacji, wymagane będzie zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela.

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem zespołem aspergera oraz innymi zaburzeniami - czytaj więcej

zapisy on-line (wybieramy jako główne miasto Toruń)

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek w których przebywa dziecko autystyczne. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych i specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym informatorze do pobrania tutaj

zapisy on-line (wybieramy jako główne miasto Toruń)

Kontakt:

Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker w Grudziądzu,

ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 46 309 74, 56 46 113 55,
Doradca Edukacyjny: Agata Wiza, kom. 602 690 547, agata.wiza@wsb.torun.pl